Τι ενvοούμε όταν αναφερόμαστε στο είδος διαφήμισης PPC Advertising; Όποιο στόχο διαφήμισης και εάν έχετε επιλέξει (διεύρυνση του κοινού ή αύξηση πωλήσεων/πελατολογίου) μέσω της συγκεκριμένης κατηγορίας διαφήμισης το κοινό...